Ibihunyo

Gusarura

Gusarura ibihumyo

  • Ibihumyo byera nyuma y’iminsi hagati ya 10 na 15 umaze gutera.
  • Ibihumyo byeze neza  birangwa no kuzamuka k’urugara (Umurundugushu n’ingofero  biba bigaye)
  • Usarura umugina umwe umwe, ufatishije ibiganza byombi ugasa n’ufungura ivisi ujyana mu ruhande rumwe ukagarura mu rundi, hanyuma ukazamura witonze wirinda kwangiza imigina kugira ngo izakomeze kwera.
  • Iyo ibihumyo bisaruwe bigifite itoto, bisigira ibizashibuka intungamubiri zihagije.